tất chí bổ xứ nguyện

Phật Quang Đại Từ Điển

(必至補處願) Cũng gọi Linh chí bổ xứ nguyện, Nhiếp tha quốcbồ tát nguyện, Bồ tát cứu cánh nhất sinh bổ xứ nguyện, Nhất sinh bổ xứ nguyện, Hoàn tướng hồi hướng nguyện. Nguyện nhất định sẽ được đến ngôi Bổ xứ(thành Phật), là lời nguyện thứ 22 trong 48 nguyện của đức Phật A di đà khi còn là tỉ khưu Pháp tạng ở địa vị tu nhân. Bổ xứ nói đủ là Nhất sinh bổ xứ, hàm ý là qua hết đời này, đời sau nhất định sẽ được thành Phật ở thế gian; vì thếBổ xứ tức chỉ cho địa vị tối cao của Bồ tát – bồ tát Đẳng giác. Đức Phật A di đà tự thệ là nếu các Bồ tát ở những cõi nước phương khác muốn sinh đến cõi Tịnh độ của Ngài thì chắc chắn được đến ngay địa vị Nhất sinh bổ xứ. Kinh Vô lượng thọ quyển thượng (Đại 12, 268 trung) nói: Nếu tôi thành Phật các chúng Bồ tát ở các cõi Phật khác muốn sinh đến cõi nước tôi thì rốt ráo đều được đến ngôi Nhất sinh bổ xứ (…). Nếu không như thế thì tôi không thành Chính giác.