tất cánh y

Phật Quang Đại Từ Điển

(畢竟依) I. Tất Cánh Y. Đức hiệu của chư Phật. Tất cánh đồng nghĩa với Cứu cánh. Tức chư Phật là chỗ nương tựa rốt ráo của chúng sinh, cho nên gọi là Tất cánh y. Luận Cứu cánh nhất thừa bảo tính quyển 2 (Đại 31, 826 thượng) nói: Đáng bỏ và hư dối, không vật và sợ hãi; hai thứ pháp và tăng, chẳng phảiTất cánh y. [X. kinh Ương quật ma la Q.2]. II. Tất Cánh Y. Đức hiệu của Phật A di đà. Tán A di đà Phật kệ (Đại 47, 421 thượng) nói: Trong sáng rực rỡ chẳng ai bằng Nên Phật còn gọi Vô đối quang; Gặp ánh sáng ấy nghiệp tiêu sạch Con xin cúi lạy Tất cánh y.