tạp sanh thế giới

Phật Quang Đại Từ Điển

(雜生世界) Chỉ cho thế giới trong đó có nhiều loài chúngsinhsinh sống lẫn lộn. Như thế giới Sa bà gồm 5 đường: Địa ngục, ngã quỉ, súc sinh, người, trời… sống xen tạp. [X. Tịnh độ luận chú Q.hạ].