tập chủng tánh

Phật Quang Đại Từ Điển

(習種性) I. Tập Chủng Tính. Phạm: Samudànìta-gotra. Gọi đủ: Tập sở thành chủng tính. Chỉ cho chủng tính nhờ tu hành, huân tập mà có được, 1 trong 2 chủng tính, 1 trong 6 chủng tính. Cũng tức là chủng tính do nghe giáo pháp của Phật, tu các thiện hạnh, huân tập lâu ngày mà thành. Trái lại, chủng tính pháp nhĩ tự tồn của nhân vô lậu từ vô thủy đến nay đắp đổi nối tiếp nhau, gọi là Tính chủng tính, cũng tức là tính tự nhiên sẵn có. (xt. Chủng Tính). II. Tập Chủng Tính. Tức chỉ cho giai vị Thập trụ trong các giai vị tu hành của Bồ tát Đại thừa. Bồ tát ở giai vị này tu tập Không quán, phá trừ Kiến hoặc, Tư hoặc. [X. kinh Bồ tát anh lạc bản nghiệp Q.thượng]. (xt. Lục Chủng Tính).