tạo thư thiên

Phật Quang Đại Từ Điển

(造書天) Phạm: Brahman. Hán âm: Bà la hạ ma thiên. Hán dịch: Tịnh thiên, Phạm thiên. Chỉ cho người tạo ra 12 mẫu âm trong chương Tất đàm của tiếng Phạm Về nguồn gốc của tiếng Phạm có nhiều thuyết, thuyết này cho tiếng Phạm là do chính Phạm thiên tạo ra. [X. Tuệ lâm âm nghĩa Q.26].