tảo địa ngũ đức

Phật Quang Đại Từ Điển

(掃地五德) Cũng gọi Tảo địa ngũ chủng thắng lợi. Năm thứ công đức của việc quét đất nêu trong Căn bản Thuyết nhất thiết hữu bộ tì nại da tạp sự quyển 14, đó là: 1. Tự tâm thanh tịnh(cũng gọi Tự trừ tâm cấu): Khi người quét đất chùa sạch sẽ thì tâm cũng được thanh tịnh. 2. Linh tha tâm tịnh(cũng gọi trừ tha cấu): Sau khi quét, người khác thấy đất chùa sạch sẽ, tâm cũng được thanh tịnh. 3. Chư thiên hoan hỉ(cũng gọi Khứ kiêu mạn): Người quét đất chùa sạch sẽ giống như trừ bỏ bụi nhơ kiêu mạn trong thân mình, khi chư thiên thấy người và đất đều thanh tịnh nên sinh tâm hoan hỉ. 4. Thực đoan chính nghiệp (cũng gọi Điều phục tâm): Người quét đất chùa sạch sẽ thì điều phục được tâm mình, cũng như gieo trồng(thực) phúc nghiệp đoan chính, đời sau ắt được tướng mạo đoan chính và đức nghiệp tốt đẹp. 5. Mệnh chung đương sinh thiên thượng(cũng gọi Trưởng công đức): Người quét đất chùa sạch sẽ, tăng trưởng công đức, cho nên sau khi mệnh chung sẽ được sinh lên cõi trời.