tảo đãng môn

Phật Quang Đại Từ Điển

(掃蕩門) Cũng gọi Thôi đảo môn. Đối lại: Phù khởi môn. Phương pháp phủ định tất cả tướng sai biệt, quét sạch(tảo đãng) mọi chấp trước mà bậc thầy sử dụng để dẫn dắt người học. Trái lại, Phù khởi môn(môn đỡ dậy) là phương pháp khẳng định tất cả các pháp nghĩa phân biệt như mê và ngộ, chúng sinh và Phật, thiện và ác… mà sư gia ứng dụng để dựng dậy, nâng đỡ người học. (xt. Bả Trụ Phóng Hành).