Tăng-Nhất Bộ Kinh

Từ Điển Đạo Uyển

增一部經; S: ekottarāgama; P: aṅguttara-nikāya;
Bộ kinh thứ tư của Kinh tạng. Bộ này gồm 11 tập, thường ngắn hơn các kinh khác và được sắp xếp thứ tự theo pháp số mà chủ đề của mỗi bài kinh được chia ra. Về mặt cấu trúc này thì Tăng-nhất bộ kinh khá giống A-tì-đạt-ma (s: abhidharma).