tăng ngữ xúc

Phật Quang Đại Từ Điển

(增語觸) Đối lại: Hữu đối xúc. Chỉ cho Ý xúc tương ứng với ý thức thứ 6. Vì ý xúc duyên theo tên của vật mà phân biệt nên gọi là Tăng ngữ xúc. Tăng ngữ nghĩa là Ngữ tăng thượng. Ngữ là âm thanh không thể biểu đạt rõ ràng, âm thanh thù thắng ấy là tên, vì thế gọi tên ấy là Tăng ngữ. Vì duyên theo Tăng ngữ ấy nên y cứ vào sở duyên mà gọi là Tăng ngữ xúc. [X. luận Câu xá Q.10].