tăng già trá

Phật Quang Đại Từ Điển

(僧伽吒) Phạm: Saôghàỉa. Cũng gọi Tăng già đa. I. Tăng Già Tra. Hán dịch: Tập hội. Tức pháp môn nhờ nhân duyên tập hội mà được thành lập. Pháp môn này nương vào uy lực thần thông tự tại của Như lai mà được thực hiện. Kinh Tăng già tra quyển 1 (Đại 13, 959 hạ) nói: Có pháp môn tên là Tăng già tra, nếu pháp môn này ở cõi Diêm phù đề có người được nghe thì có thể diệt trừ được tội ngũ nghịch. [X. kinh Đại tập hội chính pháp Q.1]. II. Tăng Già Tra. Tên loại gió nổi lên vào kiếp Phong tai. Cứ theo kinh Đại bảo tích quyển 37, gió này có năng lực thổi bay thế giới ba nghìn Đại thiên, thổi các núi Tô mê lư (Tu di), núi Luân vi(Thiết vi)và các biển lớn bay lên cao 100 du thiện na, sau đó tan ra thành cát bụi. [X. kinh Khởi thế nhân bản Q.2].