僧伽羅剎 ( 僧Tăng 伽già 羅la 剎sát )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)Saṁgharakṣa,譯曰眾鬼。佛滅七百年頃,出世於須賴國,撰集佛行經等。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) Sa ṁ gharak ṣ a , 譯dịch 曰viết 眾chúng 鬼quỷ 。 佛Phật 滅diệt 七thất 百bách 年niên 頃khoảnh , 出xuất 世thế 於ư 須tu 賴lại 國quốc , 撰soạn 集tập 佛Phật 行hạnh 經kinh 等đẳng 。

Print Friendly, PDF & Email