tăng chấp

Phật Quang Đại Từ Điển

(增執) Đối là: Giảm chấp. Chấp tăng ích, tức vọng chấp các pháp thực có thì làm thêm cái giá trị có của các pháp vốn hư giả, là 1 trong 2 thứ vọng chấp. Thành duy thức luận thuật kí quyển 1 (Đại 43, 243 hạ) nói: Do đó, thể tính của nội thức này chẳng phải không, thể tính của ngã pháp ngoài tâm chẳng phải có, vì thế ngăn trừ được lỗi tăng chấp là chấp cảnh bên ngoài lìa tâm là có thật. Còn Giảm chấp là chấp tổn giảm, tức vọng chấp các pháp làKhông vô, thì thiên hẳn về nghĩa Không, làm giảm nghĩa không của các pháp.