tăng cái

Phật Quang Đại Từ Điển

(繒蓋) Cũng gọi Thiên tăng cái. Cái lọng lớn(cái) được may bằng lụa (tăng). Lọng vốn là một vật mà người Ấn độ dùng để che nắng, mưa. Người đời sau dùng lọng treo ở phía trên đỉnh đầu của tượng Phật, hoặc treo phía trên tòa thuyết pháp, vì vậy, lọng trở thành một trong những pháp cụ trang nghiêm điện Phật. (xt. Thiên Cái, Cái).