盡未來際 ( 盡tận 未vị 來lai 際tế )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)為示法之永,假說未來際也,如過去無極際,未來亦無有際底也。心地觀經四曰:「當證無上菩提果,盡未來際常不滅,能度眾生作歸依。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 為vi 示thị 法pháp 之chi 永vĩnh , 假giả 說thuyết 未vị 來lai 際tế 也dã , 如như 過quá 去khứ 無vô 極cực 際tế , 未vị 來lai 亦diệc 無vô 有hữu 際tế 底để 也dã 。 心tâm 地địa 觀quán 經kinh 四tứ 曰viết : 「 當đương 證chứng 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 果quả 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 常thường 不bất 滅diệt 能năng 度độ 眾chúng 生sanh 作tác 歸quy 依y 。 」 。