tán thánh

Phật Quang Đại Từ Điển

(散聖) Chỉ cho các bậc Thánh đã được tự tại, không còn bị bất cứ cái gì bó buộc. Tức các vị cao tăng tuy đã ngộ đạo sâu sắc nhưng đương thời ít ai biết đến, như Hòa thượng Bố đại, Hòa thượngHiện tử, Hàn sơn, Thập đắc…; hoặc chỉ cho hóa thâncủaBồ tát, Phạm thiên, Đế thích… dạo chơi nơi phố chợ, trà trộn, làm bạn với những người hành khất, hay như hóa thân của bồ tát Quán âm là cô gái nghèo nói trong Trì nghiệm kí…