tán thán cung dưỡng chánh hạnh

Phật Quang Đại Từ Điển

(讚嘆供養正行) Đối lại: Tán Thán cúng dường tạp hạnh. Tức một lòng tán thán cúng dường đức Phật A di đà, là 1 trong 5 chính hạnh vãng sinh Tịnh độ. Trái lại, ngoài Phật A di đà., nếu còn tán thán, cúng dường Phật, Bồ tát khác để cầu vãng sinh, thì gọilàTán thán cúng dường tạp hạnh. [X. Quán vô lượng thọ Phật kinh sớ Q.4; Tuyển trạch bản nguyện niệm Phật tập]. (xt. Ngũ Chính Hạnh).