tân tập tạng kinh âm nghĩa tùy hàm lục

Phật Quang Đại Từ Điển

(新集藏經音義隨函錄) Cũng gọi Khả hồng âm nghĩa. Tác phẩm, 30 quyển, do ngài Khả hồng soạn vào đời Hậu Tấn thời Ngũ đại. Nội dung căn cứ vào thứ tự số hòm của Nhập tạng lục trong Khai nguyên thích giáo lục mà thu tập các chữ khó trong Tạng kinh, phụ thêm âm nghĩa, đồng thời sửa chữa những chữ sai, tổng cộng có 12.022 chữ. Xưa nay tuy đã có các bộ âm nghĩa như: Huyền ứng, Tuệ uyển, Tuệ lâm, Hi lân… nhưng đối với hình dáng chữ và cách viết những cổ tự, tục tự… thì tương đối bộ âm nghĩa này giải thích tường tận hơn.[X. Phật tổ thống kỉ Q.42].