tản cái hành đạo

Phật Quang Đại Từ Điển

(傘蓋行道) Nghi thức dùng lọng che(tản cái) trên đỉnh đầu người thụ Quán đính để đi vòng quanh các vị tôn trong Mạn đồ la hoặc chung quanh tranh tượng Tổ sư khi cử hành nghi thức Quán đính trong Mật giáo. Nghi thức che lọng đi nhiễu này được cử hành vào lúc sắp bước lên ngôi vị Pháp vương sau nghi thức Quán đính đã cử hành xong. Lúc cử hành nghi thức Quán đính, sau khi đã nhận ấn khế và chân ngôn Quán đính xong, người nhận(hành giả) bước ra khỏi Tiểu đàn, đến đứng trước Đại đàn, lễ Mạn đồ la 3 lễ, đi nhiễu quanh đàn 3 vòng và lúc hành giả hướng về tranh tượng của Tổ sư Truyền đăng thì vị A xà lê tự cầm lọng che trên đỉnh đầu của hành giả nhận Quán đính, gọi là Tản cái hành đạo. Nếu vị Đại A xà lê tuổi cao sức yếu thì do vị Giáo thụ sư làm thay. Kinh Cù hê quyển hạ (Đại 18, 770 hạ) nói: A xà lê tự tay cầm lọng, bảo đệ tử đi nhiễu Mạn đồ la 3 vòng, sau đó đến trước cửa Tây lễ 3 lễ, vị A xà lê cũng cầm lọng đi theo để che đầu. Sau khi đệ tử lễ xong, vị A xà lêkhải bạch Chư tôn, nói như sau: Con tên là…,đã quán đính cho đệ tử tên là… giờ đây con xin giao phó cho Chư tôn, khiến trì minh tạng. Nói xong thì buông lọng ra, bảo đệ tử đứng dậy, đối trước Mạn đồ la. Về lọng được sử dụng thì có 2 loại, lọng trắng và lọng đỏ, phần nhiều tùy theo dòng phái mà khác nhau. [X. Đại nhật kinh sớ Q.8; Truyền pháp quán đính sơ dạ tác pháp lí kí Q.hạ].