tân biên phật pháp đại minh lục

Phật Quang Đại Từ Điển

(新編佛法大明錄) Tác phẩm, 20 quyển, do cư sĩ Khuê đường soạn vào đời Nam Tống. Nội dung lấy lời Tổ sư làm gốc, lấy kinh Phật làm nguồn, từ cạn đến sâu, để nói rõ về sự huyền bí không lời trong 700 của các bậc Thánh xưa. Về lời tựa thì có 3 bài: 1. Bài thứ nhất, do Không ẩn đạo nhân viết vào năm Thiệu định thứ 2 (1229). 2. Bài thứ 2, do chính tác giả viết. 3. Bài thứ 3, do cư sĩ Lí ở Giang châu viết vào năm Đoan bình thứ 2 (1235). Về lời Bạt thì có 2 bài: 1. Do ngài Đạo lâm ở Báo ân quang hiếu thiền tự soạn vào năm Bảo khánh thứ 2 (1226). 2. Do ngài Chân chiếu ở am Xuân trừng soạn vào năm Bảo khánh thứ 2 (1226). [X. Bắc tế tập Q.17; Nguyên hanh thích thư Q.7].