tâm vô tông

Phật Quang Đại Từ Điển

(心無宗) Tông phái chủ trương Tâm không, 1 trong 6 nhà 7 tông thuộc học phái Bát nhã đời Đông Tấn. Trong Trung luận sớ, ngài Cát tạng cho rằng nhân vật tiêu biểu của tông này là Ôn pháp sư, chủ trương Tâm không (không chấp trước ngoại vật) nhưng sắc cảnh chẳng không. Tuy nhiên, theo Thế thuyết tân ngữ giả quyệt thiên thì Tâm vô nghĩa là do ngài Chi mẫn độ lập ra. Ông Lưu hiếu tiêu giải thích Tâm vô là Nhất thiết chủng trí của Phật rỗng lặng mà biết tất cả, chú trọng về Tâm hư chứ không nhấn mạnh việc phủ định ngoại cảnh. Luận Bất chân không trong Triệu luận (Đại 45, 152 thượng) nói: Tâm vô nghĩa là vô tâm đối với muôn vật, chứ muôn vật không hề vô. Đó là được tâm tĩnh, chứ chẳng được vật không.