尋思路絕 ( 尋tầm 思tư 路lộ 絕tuyệt )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)超越思慮分別也。唯識論十曰:「本來自性清淨涅槃,謂一切法相真如理。(中略)離一切相一切分別,尋思路絕,名言道斷。唯真聖者自內所證。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 超siêu 越việt 思tư 慮lự 分phân 別biệt 也dã 。 唯duy 識thức 論luận 十thập 曰viết : 「 本bổn 來lai 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 。 涅Niết 槃Bàn 謂vị 一nhất 切thiết 法pháp 。 相tướng 真Chân 如Như 理lý 。 ( 中trung 略lược ) 離ly 一nhất 切thiết 相tướng 。 一nhất 切thiết 分phân 別biệt 。 尋tầm 思tư 路lộ 絕tuyệt , 名danh 言ngôn 道đạo 斷đoạn 。 唯duy 真chân 聖thánh 者giả 。 自tự 內nội 所sở 證chứng 。 」 。