三重三昧 ( 三tam 重trọng 三tam 昧muội )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)與三重等持同。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 與dữ 三tam 重trọng 等đẳng 持trì 同đồng 。