Tam tính

Từ điển Đạo Uyển


三性; hoặc Tam tướng; S: trilakṣaṇa; P: ti-lakkhaṇa; Ba tính