三獸渡河 ( 三tam 獸thú 渡độ 河hà )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (譬喻)婆沙論。三獸渡河。兔浮水上。馬及一半。象窮底。喻菩薩緣覺聲聞。所得有淺深也。說見三獸項。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 譬thí 喻dụ ) 婆bà 沙sa 論luận 。 三tam 獸thú 渡độ 河hà 。 兔thố 浮phù 水thủy 上thượng 。 馬mã 及cập 一nhất 半bán 。 象tượng 窮cùng 底để 。 喻dụ 菩Bồ 薩Tát 緣Duyên 覺Giác 聲thanh 聞văn 。 所sở 得đắc 有hữu 淺thiển 深thâm 也dã 。 說thuyết 見kiến 三tam 獸thú 項hạng 。