三十三身 ( 三tam 十thập 三tam 身thân )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)法華經普門品所說,觀音由普現色身三昧示現之三十三種變化身也:一佛身,二辟支佛身,三聲聞身,四梵王身,五帝釋身,六自在天身,七大自在天身,八天大將軍身,九毘沙門身,十小王身,十一長者身,十二居士身,十三宰官身,十四婆羅門身,十五比丘身,十六比丘尼身,十七優婆塞身,十八優婆夷身,十九長者婦女身,二十居士婦女身,廿一宰官婦女身,廿二婆羅門婦女身,廿三童男身,廿四童女身,廿五天身,廿六龍身,廿七夜叉身,廿八乾闥婆身,廿九阿修羅身,三十迦樓羅身,三十一緊那羅身,三十二摩睺羅伽身,三十三執金剛神身,與楞嚴經六所說觀音自由往昔觀音如來授如幻聞薰聞修金剛三昧而現三十二身,大同小異。見三十二應條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 法pháp 華hoa 經kinh 普phổ 門môn 品phẩm 所sở 說thuyết , 觀quán 音âm 由do 普Phổ 現Hiện 色Sắc 身Thân 三Tam 昧Muội 。 示thị 現hiện 之chi 三tam 十thập 三tam 種chủng 變biến 化hóa 身thân 也dã : 一nhất 佛Phật 身thân , 二nhị 辟Bích 支Chi 佛Phật 身thân , 三tam 聲Thanh 聞Văn 身thân 。 四tứ 梵Phạm 王Vương 身thân , 五ngũ 帝Đế 釋Thích 身thân , 六lục 自tự 在tại 天thiên 身thân , 七thất 大Đại 自Tự 在Tại 天Thiên 。 身thân , 八bát 天thiên 大đại 將tướng 軍quân 身thân , 九cửu 毘Tỳ 沙Sa 門Môn 身thân , 十thập 小tiểu 王vương 身thân , 十thập 一nhất 長trưởng 者giả 身thân , 十thập 二nhị 居cư 士sĩ 身thân , 十thập 三tam 宰tể 官quan 身thân , 十thập 四tứ 婆Bà 羅La 門Môn 身thân 。 十thập 五ngũ 比Bỉ 丘Khâu 身thân , 十thập 六lục 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 身thân , 十thập 七thất 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 身thân , 十thập 八bát 優Ưu 婆Bà 夷Di 身thân 。 十thập 九cửu 長trưởng 者giả 婦phụ 女nữ 身thân 。 二nhị 十thập 居cư 士sĩ 婦phụ 女nữ 身thân 。 廿 一nhất 宰tể 官quan 婦phụ 女nữ 身thân 。 廿 二nhị 婆Bà 羅La 門Môn 。 婦phụ 女nữ 身thân 。 廿 三tam 童đồng 男nam 身thân , 廿 四tứ 童đồng 女nữ 身thân , 廿 五ngũ 天thiên 身thân , 廿 六lục 龍long 身thân , 廿 七thất 夜dạ 叉xoa 身thân , 廿 八bát 乾càn 闥thát 婆bà 身thân , 廿 九cửu 阿a 修tu 羅la 身thân 。 三tam 十thập 迦ca 樓lâu 羅la 身thân 三tam 十thập 一nhất 。 緊khẩn 那na 羅la 身thân 三tam 十thập 二nhị 。 摩ma 睺hầu 羅la 伽già 。 身thân 三tam 十thập 三tam 。 執chấp 金kim 剛cang 神thần 身thân , 與dữ 楞lăng 嚴nghiêm 經kinh 六lục 所sở 說thuyết 觀quán 音âm 自tự 由do 往vãng 昔tích 觀Quán 音Âm 如Như 來Lai 。 授thọ 如như 幻huyễn 聞văn 薰huân 聞văn 修tu 金Kim 剛Cang 三Tam 昧Muội 。 而nhi 現hiện 三tam 十thập 二nhị 身thân , 大đại 同đồng 小tiểu 異dị 。 見kiến 三tam 十thập 二nhị 應ưng/ứng 條điều 。