三身菩提 ( 三Tam 身Thân 菩Bồ 提Đề )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)同三佛菩提。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 同đồng 三tam 佛Phật 菩Bồ 提Đề 。