三三昧門 ( 三tam 三tam 昧muội 門môn )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)三解脫門之異名。見密教三三昧門項。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 三tam 解giải 脫thoát 門môn 之chi 異dị 名danh 。 見kiến 密mật 教giáo 三tam 三tam 昧muội 門môn 項hạng 。