三沙彌 ( 三tam 沙Sa 彌Di )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)沙彌有三種。見沙彌條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 沙Sa 彌Di 有hữu 三tam 種chủng 。 見kiến 沙Sa 彌Di 條điều 。