三歸五戒 ( 三Tam 歸Quy 五Ngũ 戒Giới )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)在家之男女初受三歸,次受五戒,是名優婆塞優婆夷。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 在tại 家gia 之chi 男nam 女nữ 初sơ 受thọ 三Tam 歸Quy 次thứ 受thọ 五Ngũ 戒Giới 。 是thị 名danh 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 優Ưu 婆Bà 夷Di 。