三品懺悔 ( 三tam 品phẩm 懺sám 悔hối )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)往生禮讚曰:「懺悔有三品:上中下。上品懺悔者,身毛孔中血流,眼中血出者,名上品懺悔。中品懺悔者,徧身熱行從毛孔出,眼中血流者,名中品懺悔。下品懺悔者,徧身徹熱,眼中淚出者,名下品懺悔。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 往vãng 生sanh 禮lễ 讚tán 曰viết : 「 懺sám 悔hối 有hữu 三tam 品phẩm 。 上thượng 中trung 下hạ 。 上thượng 品phẩm 懺sám 悔hối 者giả 身thân 毛mao 孔khổng 中trung 。 血huyết 流lưu , 眼nhãn 中trung 血huyết 出xuất 者giả , 名danh 上thượng 品phẩm 懺sám 悔hối 。 中trung 品phẩm 懺sám 悔hối 者giả , 徧biến 身thân 熱nhiệt 行hành 從tùng 毛mao 孔khổng 出xuất , 眼nhãn 中trung 血huyết 流lưu 者giả , 名danh 中trung 品phẩm 懺sám 悔hối 。 下hạ 品phẩm 懺sám 悔hối 者giả , 徧biến 身thân 徹triệt 熱nhiệt 眼nhãn 中trung 淚lệ 出xuất 。 者giả , 名danh 下hạ 品phẩm 懺sám 悔hối 。 」 。