三念五念 ( 三tam 念niệm 五ngũ 念niệm )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)念佛三徧五徧也。法事讚下曰:「種種法門皆解脫,無過念佛往西方,上盡一形至十念,三念五念佛來迎。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 念niệm 佛Phật 三tam 徧biến 五ngũ 徧biến 也dã 。 法pháp 事sự 讚tán 下hạ 曰viết 種chủng 種chủng 法Pháp 門môn 。 皆giai 解giải 脫thoát , 無vô 過quá 念niệm 佛Phật 往vãng 西tây 方phương , 上thượng 盡tận 一nhất 形hình 至chí 十thập 念niệm , 三tam 念niệm 五ngũ 念niệm 佛Phật 來lai 迎nghênh 。 」 。