三日耳聾 ( 三tam 日nhật 耳nhĩ 聾lung )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)五燈會元曰:「懷海禪師謂眾曰:佛法不是小事,老僧昔被馬大師一喝,直得三日耳聾。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 五ngũ 燈đăng 會hội 元nguyên 曰viết : 「 懷hoài 海hải 禪thiền 師sư 謂vị 眾chúng 曰viết 佛Phật 法Pháp 不phủ 。 是thị 小tiểu 事sự , 老lão 僧Tăng 昔tích 被bị 馬mã 大đại 師sư 一nhất 喝hát , 直trực 得đắc 三tam 日nhật 耳nhĩ 聾lung 。 」 。