三牟尼 ( 三tam 牟mâu 尼ni )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)牟尼條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 牟mâu 尼ni 條điều 。