三摩地軌 ( 三tam 摩ma 地địa 軌quỹ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)金剛頂經瑜伽修習毘盧遮那三摩地法之異名。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 金kim 剛cang 頂đảnh 經kinh 瑜du 伽già 修tu 習tập 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 三tam 摩ma 地địa 法pháp 之chi 異dị 名danh 。