三摩地印 ( 三tam 摩ma 地địa 印ấn )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (印相)即定印。三部之定印別也。見定印條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 印ấn 相tướng ) 即tức 定định 印ấn 。 三tam 部bộ 之chi 定định 印ấn 別biệt 也dã 。 見kiến 定định 印ấn 條điều 。