三摩跋提 ( 三tam 摩ma 跋bạt 提đề )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)見三摩地及三摩缽底條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 見kiến 三tam 摩ma 地địa 及cập 三tam 摩ma 缽bát 底để 條điều 。