三六異端 ( 三tam 六lục 異dị 端đoan )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)小乘十八部之異計也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 小Tiểu 乘Thừa 十thập 八bát 部bộ 之chi 異dị 計kế 也dã 。