三輪體空 ( 三tam 輪luân 體thể 空không )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)見三輪相條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 見kiến 三tam 輪luân 相tướng 條điều 。