三輪世界 ( 三tam 輪luân 世thế 界giới )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (界名)此世界之最下為風輪,風輪之上有水輪,水輪之上有金輪,金輪之上安置九山八海而成一世界,故此世界稱為三輪世界。而簡別於蓮華藏世界等。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 界giới 名danh ) 此thử 世thế 界giới 之chi 最tối 下hạ 為vi 風phong 輪luân , 風phong 輪luân 之chi 上thượng 有hữu 水thủy 輪luân , 水thủy 輪luân 之chi 上thượng 有hữu 金kim 輪luân , 金kim 輪luân 之chi 上thượng 安an 置trí 九cửu 山sơn 八bát 海hải 而nhi 成thành 一nhất 世thế 界giới 。 故cố 此thử 世thế 界giới 稱xưng 為vi 三tam 輪luân 世thế 界giới 。 而nhi 簡giản 別biệt 於ư 蓮liên 華hoa 藏tạng 世thế 界giới 等đẳng 。