三有為法 ( 三tam 有hữu 為vi 法pháp )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)一色法。質礙之法。小乘俱舍,五根,五境,無表色之十一法也。大乘法相,五根,五境,法處所攝色之十一法也。二心法。慮知之法。俱舍心王一與心所法四十六之四十七法也。大乘心王八與心所法五十一之五十九法也。三非色非心法。俱舍不相應法之十四法也。大乘不相應法之二十四法也。此三聚皆有因緣之為作,故名有為法。見大乘義章二。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 一nhất 色sắc 法pháp 。 質chất 礙ngại 之chi 法pháp 。 小Tiểu 乘Thừa 俱câu 舍xá , 五ngũ 根căn , 五ngũ 境cảnh , 無vô 表biểu 色sắc 之chi 十thập 一nhất 法pháp 也dã 。 大Đại 乘Thừa 法Pháp 相tướng , 五ngũ 根căn , 五ngũ 境cảnh 法pháp 處xứ 所sở 攝nhiếp 色sắc 。 之chi 十thập 一nhất 法pháp 也dã 。 二nhị 心tâm 法pháp 。 慮lự 知tri 之chi 法pháp 。 俱câu 舍xá 心tâm 王vương 一nhất 與dữ 心tâm 所sở 法pháp 四tứ 十thập 六lục 之chi 四tứ 十thập 七thất 法pháp 也dã 。 大Đại 乘Thừa 心tâm 王vương 八bát 與dữ 心tâm 所sở 法pháp 五ngũ 十thập 一nhất 之chi 五ngũ 十thập 九cửu 法pháp 也dã 。 三tam 非phi 色sắc 非phi 心tâm 法pháp 。 俱câu 舍xá 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 之chi 十thập 四tứ 法pháp 也dã 。 大Đại 乘Thừa 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 之chi 二nhị 十thập 四tứ 法pháp 也dã 。 此thử 三tam 聚tụ 皆giai 有hữu 因nhân 緣duyên 。 之chi 為vi 作tác , 故cố 名danh 有hữu 為vi 法pháp 。 見kiến 大Đại 乘Thừa 義nghĩa 章chương 二nhị 。