三家二即 ( 三tam 家gia 二nhị 即tức )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)台宗所立習氣之差別也。見受記條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 台thai 宗tông 所sở 立lập 習tập 氣khí 之chi 差sai 別biệt 也dã 。 見kiến 受thọ 記ký 條điều 。