三種知識 ( 三tam 種chủng 知tri 識thức )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)見善知識條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 見kiến 善Thiện 知Tri 識Thức 條điều 。