三部灌頂 ( 三tam 部bộ 灌quán 頂đảnh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (修法)台密所傳有胎藏界與金剛界與胎金合部之三種灌頂法。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 修tu 法pháp ) 台thai 密mật 所sở 傳truyền 有hữu 胎thai 藏tạng 界giới 與dữ 金kim 剛cang 界giới 與dữ 胎thai 金kim 合hợp 部bộ 之chi 三tam 種chủng 灌quán 頂Đảnh 法Pháp 。