三部大法 ( 三tam 部bộ 大đại 法pháp )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)胎藏界與金剛界與蘇悉地法之三部。此三部盡一切之秘法。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 胎thai 藏tạng 界giới 與dữ 金kim 剛cang 界giới 與dữ 蘇tô 悉tất 地địa 法pháp 之chi 三tam 部bộ 。 此thử 三tam 部bộ 盡tận 一nhất 切thiết 之chi 秘bí 法pháp 。