三波羅聶提 ( 三tam 波ba 羅la 聶niếp 提đề )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)Prajñapti,三假也。見假條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) Prajñapti , 三tam 假giả 也dã 。 見kiến 假giả 條điều 。