Sáu Phương Pháp Tu Tập Thần Bí Của Ngài Naropa

Từ Điển Phật Học Việt-Anh Minh Thông

Gồm: – giáo lý về hoả hầu tam muội (=tummo, Tib) – giáo lý về thân giả huyễn – giáo lý về tình trạng mộng – giáo lý về tri giác – giáo lý về thân trung ấm sau khi chết – giáo lý về chuyển di tâm thức.