娑羅樹王 ( 娑sa 羅la 樹thụ 王vương )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (佛名)佛名。妙莊嚴王,未來成佛,作娑羅樹王佛。見法華經妙莊嚴王品。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 佛Phật 名danh ) 佛Phật 名danh 。 妙Diệu 莊Trang 嚴Nghiêm 王Vương 。 未vị 來lai 成thành 佛Phật 作tác 。 娑Sa 羅La 樹Thụ 王Vương 佛Phật 。 見kiến 法pháp 華hoa 經kinh 妙Diệu 莊Trang 嚴Nghiêm 王Vương 品phẩm 。