沙羅雙樹 ( 沙sa 羅la 雙song 樹thụ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (地名)佛入滅處之林也。為沙羅樹之並木,故謂之雙樹。涅槃經一曰:「佛在拘尸那國力士生池阿利羅跋提河邊娑羅雙樹間。」見娑羅林條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 地địa 名danh ) 佛Phật 入nhập 滅diệt 處xứ 之chi 林lâm 也dã 。 為vi 沙sa 羅la 樹thụ 之chi 並tịnh 木mộc , 故cố 謂vị 之chi 雙song 樹thụ 。 涅Niết 槃Bàn 經Kinh 一nhất 曰viết : 「 佛Phật 在tại 拘câu 尸thi 那na 國quốc 力lực 士sĩ 生sanh 池trì 阿a 利lợi 羅la 跋bạt 提đề 河hà 邊biên 。 娑sa 羅la 雙song 樹thụ 間gian 。 」 見kiến 娑sa 羅la 林lâm 條điều 。