娑羅婆悉諦夜 ( 娑sa 羅la 婆bà 悉tất 諦đế 夜dạ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (地名)Śravasti(Loc),國名。見舍衛條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 地địa 名danh ) Śravasti ( Loc ) , 國quốc 名danh 。 見kiến 舍Xá 衛Vệ 條điều 。