娑賀拶囉 ( 娑sa 賀hạ 拶 囉ra )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (天名)Sāhasraka,五藥叉之一。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 天thiên 名danh ) Sāhasraka , 五ngũ 藥dược 叉xoa 之chi 一nhất 。